تبلیغات
قرن 21 - انواع تحقیق
قرن 21
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :میهن بلاگ 99
نویسندگان


انجام پایان نامه مدیریت

تحقیق را به صورت هاى مختلفى تقسیم كرده انواع گوناگونى را براى آن در نظر گرفته اند. خیلی مهم ترین تقسیم بندى تحقیق , تقسیم آن به دو نوع بنیادى و كاربـردى است . تحقیق بنیادىبه منظور ارائه نظریه هاى جدید علمى گسترش عـلوم در زمینه هاى مختلف صورت مى پذیرد. این نوع تحقیق با هدف پروراندن نـظـریـه هـاى عـلمى از طریق كشف اصول قواعد كلى صورت مى گیرد به كـاربـرد ایـن یـافـتـه ها در صحنه عمل و واقعیت كمتر توجه مى شود. این نوع تـحـقـیقات اکثرا ٌ در موقعیت هاى آزمایشگاهى و اکثرا ٌ بر روى حیوانات انجام مـى شـود. روان شـنـاسـان از جـمـلـه پژوهشگران ى هستند كه به انجام این نوع تحقیقات بیشتر علاقمند هستند .

تـحـقیقات كاربردى به منظور حل سریع موارد مشكلات اتخاذ تدابیر ضروری انـجام مى شود. این نوع تحقیق با استفاده ازیافته هاى تحقیقات بنیادى در صدد حل مشكلات گوناگون بر مى آید. به جمله دیگر, در تحقیق كاربردى , محقق یافته هاى تحقیق بنیادى را در صحنه عمل مى آزماید, بنابرای ن , تحقیق كاربردى بر خلاف تحقیق بنیادى كه جنبه نظرى دارد, بیشتر به سمت پدیده هاى واقعى و مـسـایـل عـملى معطوف است در شرایط غیر آزمایشگاهى در رویارویى با واقعیات سیاسى آاجتماعى و... انجام مى شود.

بـرخـى دیگر از مالک نظران , در یك تقسیم بندى كلى , تحقیق را به دوگونه تـحـقـیق تكوینىو تحقیق گسترش اى (تكاملى) تقسیم كرده اند. از این دیدگاه , تحقیق تكوینى به تحقیقى اطلاق مى شود كه در صدد یافتن علت تكوین ایجاد یك پدیده یا مورد تحقیق است , ولى تحقیق گسترش اى تكاملى , تحقیقى است كه به دنبال فهم فرآیند مسیرى است كه یك موضوع پدیده ازشروع تولد تا كنون طى كرده است . این نوع تحقیق بر آن است تا معلوم كند كه , پدیده مورد نـظـر چـه مـسـیـرى را پـشـت سرگذاشته چرا چنین مسیرى را طى كرده است.

بـرخـى دیـگر عقیده دارند كه تمام مطالعات تحقیقى به صورت یكى از اشكال سه گانه تحقیق تاریخى , تحقیقتوصیفى و تحقیق تجربى یا مجموعه اى از آن ها خـواهـد بـود. از ایـن دیـدگـاه , تحقیق تاریخى , آنچه را كه وجود داشته است تـوصـیـف مـى كند, به جمله دیگر این نوع تحقیق حاوی بررسى , ثبت , تجزیه و تـحـلیل تفسیر رویدادهاى قدیم است تا به کمک آن , محقق ضمن معرفت قدیم , به معرفت وضع موجود و تا حدودى نیز به پیش بینى وضع آینده نایل شود.

تـحـقیق توصیفى نیز از این دیدگاه آنچه را كه هست توصیف مى كند. این نوع تحقیق نیز حاوی توصیف , ثبت تجزیه و تحلیل شرایط موجود است . در این نوع تحقیق سعى مى شود تا ارتباطات میان عوامل (متغیرهاى) دست كارى نشده كشف شـود. درتـحـقیق تجربى نیز محقق در صدد معین كردن روابط موجود بین عوامل متغیرهاى مختلف است , با این فرق كه درتحقیق تجربى امكان دست كـارى و كنترل عوامل متغیرهاى دخیل در موضوع تحقیق پدیده مورد نظر وجود دارد.

دانـشـمـندان مالک نظران درس نحوه تحقیق , انواع زیادى از تحقیق را نام بـرده انـد كـه بررسى تمام آن ها ممكن نیست , دریك جمع بندى مى توان به سه نـوع اصلى تحقیق اشاره كرد. به جمله دیگر, تحقیق در علوم اجتماعى به طور عام و علوم سیاسى به طور ویِژگزینشه به یكى از اشكال زیر مى تواند وجود داشته باشد.

1) تحقیق اكتشافى

2) تحقیق توصیفى

3) تحقیق تبیینى

تحقیق اكتشافى: هـدف اصـلـى در تـحـقـیـق اكـتـشافى , معرفت وضعیتى است كه درباره آن آگـاهـى هـاى لازم وجـود ندارد, به جمله دیگر, در این نوع تحقیق , محقق به دنبال دستیابى به اطلاعاتى است كه با یاری آن ها مى تواند مورد تحقیق را به خـوبـى بـشـنـاسـد. بنابر این , بااین تعریف هر تحقیقى نیازمند انجام یك سرى مـطـالـعـات اكـتـشـافـى اسـت یـعـنـى تحقیق اكتشافى زمینه اى است براى انجام تحقیقات با اهمیت زیاد تر و وسیع تر.
بـرخـى از مالک نظران , تحقیق اكتشافى را تحقیق برآوردى نیز نامیده اند, به نـظـر آن هـا در این نوع تحقیق , هیچ فرضیه اى پیشنهاد نمى شود و مورد آزمون قـرار نمى گیرد بلكه هدف آن تنها به دست دادن برآوردى از یك مساءله ویِژگزینشه است . تحقیق اكتشافى را نمى توان تحقیق به معناى حقیقى آن دانست , بلكه در عـوض نوعى بررسی است كه باعث وسعت بخشیدن به دیدگاه ها اندیشه هاى محقق مى شود. بـنـا بـراین , وظیفه تحقیق اكتشافى نه رسیدگى كردن به فرضیه هاى تحقیق است و نه جمع آورى اطلاعات درباره مساءله تحقیق , بلكه ایجاد زمینه مناسب بـراى درك بـهـتـر پـدیـده هاى مختلف مساءله خاصى است كه محقق , فاقد اطـلاعـات كـافى درآن مورد است . تحقیق اكتشافى ممكن است به صورت هاى مـختلفى انجام شود مانند: خواندن متون نوشته هاى مختلف ,مصاحبه با افراد, مشورت با اساتید و مالک نظران و...

تحقیق توصیفى: تحقیق توصیفى حاوی مجموعهروش هایى است كه هدف از آن ها توصیف كردن پـدیـده یـا پـدیـده هاى مورد بررسى است . دراین نوع تحقیق , توصیف معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد حدود آن پدیده صورت مـى پـذیرد. دراین نوع از تحقیق , محقق ممكن است در صدد شناسایى عوامل مـتغیرهاى دخیل در یك پدیده مورد ویِژگزینشه برآید ولى به بررسى ارتباطات بین ایـن عـوامـل تشخیص نوع آن ها نمى پردازد. به جمله دیگر, هدف در تحقیق تـوصیفى , شناسایى وضع موجود است , نه قضاوت درباره آن بررسى نوع رواب ط موجود بین عوامل متغیرهاى مختلف .
بـنـابـراین , در یك تحقیق توصیفى , محقق الزاما در پى كشف توضیح ارتباطات , همبستگى ها نیز آزمودن فرضیه ها پیش بینى حوادث و رویدادها نیست , بلكه توجه او بیشتر در جهت توصیف و گزارش نویسى از موقعیت ها و وقایع بر طبـق اطـلاعاتى است كه بیشتر جنبه وصفى دارد, اما باید دانست كه مالک نظران در مـورد مفهوم دقیق تحقیق توصیفى اتفاق نظر ندارند وگاهى به تعریف این نـوع از تـحـقـیـق تـا آن اندازه وسعت مى دهند كه حاوی تمام انواع تحقیق جز تحقیقات تاریخى تجربى ,مى شود. در اینجا منظور از تحقیق توصیفى عـبـارت اسـت از: تـوصـیـف عـیـنـى , واقـعى و مرتب خصوصیات یك پدیده , یك موقعیت یا یك موضوع .

تحقیق تبیینى: ایـن نوع تحقیق كه به آن تحقیق علمى نیز گفته مى شود, در صدد پیدا كردن روابـط عـلـت و معلولى بین متغیرهاى مختلف است .اما ناگفته نماند كه در عـلوم سیاسى به طور كلى در علوم اجتماعى , بررسى ارتباطات على به گونه اى قـطعى بیان نیست ـ یعنى در علوم اجتماعى به طور مسامحه از ارتباطات علت مـعـلـولـى سـخـن بـه مـیـان مـى آیـد ـ زیـرا درباره پدیده هاى اجتماعى و سـیـاسـى نـمـى تـوان بـه رابطه على دست یافت بلكه این نوع ارتباطات همیشه با درصـدى از احـتـمـال بیان مى شود. این امر از آنجا ناشى مى شودكه پدیده هاى سـیاسى و اجتماعى اکثرا تحت تاءثیر عوامل متغیرهاى زیادى قرار دارند كه شـنـاسـایـى تمام آن ها از عهده یك محقق علوم اجتماعى خارج است ,به جمله دیـگـر, گـفته مى شود كه (اصل چند متغیرى) بر پدیده هاى اجتماعى حاكم اسـت. تـعـریفى كه از تحقیق ارائه شد در واقع فقط برازنده تحقیق تبیینى است , زیرا تنها دراین نوع از تحقیق است كه مراحل كلى سه گانه سؤال , فرضیه آزمون وجود دارد. بناجهت ن , هدف اصلى یك پژوهشگر علوم سیاسى باید كسب توانایى براى انجام یك تحقیق از نوع تبیینى آن باشد .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 27 خرداد 1395
جمعه 23 فروردین 1398 11:55 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the
screen in Internet explorer. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I'd post
to let you know. The design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Thanks
پنجشنبه 22 فروردین 1398 11:09 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was great. I do not know who you are but certainly you're going
to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:56 ق.ظ
This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
Brief but very precise info… Thanks for sharing this one.
A must read post!
سه شنبه 20 فروردین 1398 11:22 ق.ظ
I simply could not leave your website prior to suggesting that I extremely loved the standard
information an individual provide in your visitors?
Is gonna be back incessantly in order to investigate
cross-check new posts
دوشنبه 19 فروردین 1398 04:47 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!
دوشنبه 19 فروردین 1398 10:05 ق.ظ
This blog was... how do I say it? Relevant!!
Finally I have found something which helped me. Thanks!
جمعه 16 فروردین 1398 10:40 ق.ظ
Hey there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for your excellent information you've got
here on this post. I will be returning to your website for more soon.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 11:55 ق.ظ
Hi there to every one, the contents present at this site are truly remarkable for
people knowledge, well, keep up the good work fellows.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 01:15 ق.ظ
Hello everyone, it's my first visit at this website, and article is really fruitful in favor of me, keep
up posting these types of articles or reviews.
چهارشنبه 14 فروردین 1398 10:43 ق.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get three
e-mails with the same comment. Is there any way you can remove
me from that service? Thanks a lot!
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:48 ب.ظ
I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any
internet browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer
but looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this problem?
شنبه 26 آبان 1397 04:28 ق.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Hello, this weekend is fastidious in support of me, for the reason that
this point in time i am reading this enormous educational post here at my home.

Sling tv coupons and promo codes for november 2018
سه شنبه 22 آبان 1397 07:30 ق.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am in fact impressed to read everthing at one place.
دوشنبه 21 آبان 1397 09:17 ب.ظ
Simply desire to say your article is as amazing.
The clearness in your post is simply spectacular and that i can think you are a professional on this subject.
Well along with your permission let me to take hold of your RSS
feed to stay updated with drawing close post.
Thanks one million and please carry on the enjoyable work.
دوشنبه 21 آبان 1397 01:11 ق.ظ
Hello there! This is my first comment here so
I just wanted to give a quick shout out and tell
you I really enjoy reading your blog posts.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thank you!
یکشنبه 20 آبان 1397 09:52 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for انواع
شنبه 19 آبان 1397 12:37 ق.ظ
I really like looking through a post that will make people
think. Also, many thanks for allowing for me to comment!
سه شنبه 15 آبان 1397 07:29 ب.ظ
Link exchange is nothing else however it is just placing the other
person's website link on your page at appropriate place and other person will also do similar in favor of you.
یکشنبه 13 آبان 1397 09:11 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
شنبه 12 آبان 1397 05:27 ق.ظ
If you want to grow your experience just keep visiting
this web site and be updated with the hottest news posted here.
چهارشنبه 2 آبان 1397 04:50 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this
site is actually good.
پنجشنبه 26 مهر 1397 02:30 ق.ظ
great submit, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not
realize this. You should proceed your writing.
I'm confident, you've a great readers' base already!
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:53 ب.ظ
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this
I have found It positively helpful and it has aided me out
loads. I'm hoping to give a contribution & assist other customers like its aided me.
Great job.
سه شنبه 17 مهر 1397 05:42 ق.ظ
Usually I don't read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and
do so! Your writing taste has been surprised me.
Thanks, quite nice post.
یکشنبه 15 مهر 1397 09:59 ب.ظ
Hi, everything is going fine here and ofcourse every one
is sharing data, that's in fact excellent, keep up writing.
شنبه 14 مهر 1397 07:50 ق.ظ
Hey there I am so thrilled I found your webpage,
I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to read through it all at
the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome work.
پنجشنبه 12 مهر 1397 12:28 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this site,
and piece of writing is in fact fruitful for me, keep up
posting these types of articles.
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:23 ب.ظ
Your style is unique compared to other folks I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:55 ق.ظ
If some one desires to be updated with latest technologies afterward he
must be visit this web site and be up to date everyday.
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:04 ق.ظ
It's actually a cool and useful piece of information. I'm
happy that you shared this helpful info with us. Please keep us
up to date like this. Thank you for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی